Ladda ner allmäna villkor

Allmäna villkor

 

Artikel 1 – Definitioner

 1. Entreprenör – den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;
 2. Konsument – den fysiska person som inte agerar i utövande av ett yrke, som ingår ett avtal med företagaren;
 3. Distansavtal varje avtal inom ramen för det system som organiseras av företagaren för att sälja produkter och/eller tjänster på distans. Fram till avtalets ingående kommer kommunikation uteslutande att flöda genom ett eller flera distanskommunikationssystem;
 4. Distanskommunikationssystemalla medel som används för att ingå ett avtal, utan att företagare och konsumenter behöver träffas personligen;
 5. Ångerfrist – den period under vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 6. Ångerrätt – konsumentens möjlighet att avbryta distansavtalet inom ångerfristen;
 7. Dagkalenderdag
 8. Avtal med förlängd löptidett distansavtal med avseende på en rad produkter och/eller tjänster, leverans och/eller köp sprids över tid;
 9. Varaktigt mediumvarje instrument som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information riktad personligen till dem på ett sätt som underlättar framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

Lagstadgat namn: J.H. Maskinbearbetning

Företagsadress: Lunettenhof 57

Postnummer företagsadress: 9723KA Groningen, Nederländerna

Besöksadress: Stavangerweg 41-13 (besök endast efter överenskommelse)

Postnummer besöksadress: 9723 JC, Groningen, Nederländerna

Telefonnummer: +31 6510 140 80

E-postadress: [email protected]

Handelskammarens nummer: 71255583

Moms-identitetsnummer: NL002357436B56

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. De allmänna villkoren gäller för alla entreprenörens erbjudanden och alla distansavtal mellan konsument och företagare.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt kan villkoren undersökas hos företagaren innan distansavtalet ingås och de skickas så snabbt som möjligt och kostnadsfritt.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt, med en avvikelse från artikel 2 och innan distansavtalet ingås, kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på en varaktig datalagring. Om detta rimligen är omöjligt kommer det att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt innan distansavtalet ingås och att de kommer att levereras på konsumentens begäran via elektroniska medel eller på annat sätt, utan kostnad.

Artikel 4 – Erbjudanden

 1. Om ett erbjudande har en begränsad varaktighet eller är föremål för villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa en sann representation av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara fel och fel i erbjudandet binder inte J.H. Machining på något sätt.
 3. Varje erbjudande ger konsumenten tydlig information om de rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt för:
  1. Produktens pris inklusive skatter;
  2. Eventuella fraktkostnader;
  3. Det sätt på vilket avtalet ska ingås och vilka åtgärder detta kommer att kräva;
  4. Huruvida ångerrätten gäller eller inte;
  5. Betalningsmedel, leverans eller genomförande av kontraktet;
  6. Tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller tidsfristen för att hålla priset;
  7. Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås genom sina handlingar, kan informeras och det sätt på vilket han kan svara innan avtalet ingås.

Artikel 5 – Avtalet

 1. Avtalet ingås vid tidpunkten för godkännande av erbjudandet av konsumenten och uppfyllelse av tillhörande villkor som anges i 4 §.
 2. Om konsumenten hade accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av elektroniskt accepterande av erbjudandet. Tills mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats kan konsumenten säga upp avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och kommer att säkerställa en säker webbmiljö.
 4. J.H. Machining kan – inom rättsliga ramar – informera om konsumenten kommer att kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden, samt fråga efter andra fakta och omständigheter som är av intresse för ett förnuftigt ingående av distansavtalet. Om entrprenören utifrån denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att motivera och avslå en beställning/förfrågan eller ange särskilda villkor till genomförandet av erbjudandet.
 5. Entreprenören ska förse kunden med skriftlig information som ska lagras på ett varaktigt datalagringsmedium för att vara tillgänglig för konsumenten för varje produkt:
  a) Besöksadressen för företagarens affärsplats där konsumenten kan lämna in klagomål;
  b) Villkoren och det sätt på vilket konsumentens ångerrätt kan utövas, eller ett tydligt uttalande om uteslutningen av ångerrätten;
  c) De uppgifter som anges i artikel 4, punkt 3 i dessa villkor, såvida inte företagaren tillhandahåller all denna information till konsumenten innan avtalet ingås;
  d) Krav för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid som överstiger ett år eller är tillsvidare.

6.   Om företagaren har åtagit sig att tillhandahålla ett antal produkter eller tjänster, gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen;

7.   J.H. Machining har rätt att dela bilder på de levererade produkterna på sociala medier om inte konsumenten har angivit att inte samtycka till detta innan avtalet ingicks.

Artikel 6 – Ångerrätt vid serviceleverans

 1. Entreprenören kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men konsumenten är inte skyldig att ange sina skäl
 2. Ångerfristen enligt artikel 1 börjar den dag då entreprenören skickade produkten.

Artikel 7 – Kostnader vid ånger

 1. I det fall konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer kostnaderna för returfrakten av varorna som mest att redovisas hos kunden.
 2. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer entreprenören att ombesörja återbetalning så snart som möjligt, dock senast 30 dagar.

Artikel 8 – Uteslutning av ångerrätt

 1. Om konsumenten inte har ångerrätt kan upphävande uteslutas av företagaren endast om detta har framgått i erbjudandet, eller åtminstone i god tid för att avtalet ingås.
 2. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för följande produkter:
  a) Om de har tillverkats av entreprenören, enligt konsumentens specifikationer;
  b) som uppenbarligen är av personlig karaktär;
  c) som inte kan returneras på grund av deras natur;
  d) Som kan förstöras eller åldras snabbt;
  e) Vars pris beror på ekonomiska fluktuationer som entreprenören inte har något inflytande över;
  f) Enstaka nummer av tidningar eller tidskrifter;
  g) Ljud- och videoinspelningar eller datorprogram vars försegling har brutits av konsumenten.
 3. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för följande tjänster:
  a) Angående logi, transport, restauranger eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller viss period;
  b) Som har börjat med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
  c) Relaterat till vadslagning och lotterier.

Artikel 9 – Priser

 1. Priserna på de erbjudna produkterna ska inte höjas så länge erbjudandet är giltigt med undantag för prishöjningar till följd av ändrad momssats.
  1. Till skillnad från föregående stycke kan entreprenören erbjuda rörliga priser för produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll. Dessa fluktuationer och varje pris, kommer att nämnas i erbjudandet.
  1. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av ändringar i lagliga bestämmelser eller förordningar.
  1. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entrprenören har föreskrivit det och:
   1. Om det är ett resultat av lagliga ändringar eller bestämmelser eller:
   1. Konsumenten har rätt att frånträda avtalet före den dag då prishöjningen träder i kraft
  1. Priserna på produkter och tjänster, som nämns i deras erbjudanden, är exklusive moms.

Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti

 1. Entreprenören säkerställer att tjänsterna står i överensstämmelse med avtalet, säkerställer de i erbjudandet nämnda specifikationerna, säkerställer rimliga krav, felfrihet och användbarhet samt säkerställer vid etableringsdagen gällande lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter.
 2. En garanti som tillhandahålls av entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot entreprenören enligt distansavtalet.

Artikel 11 – Leverans och utförande

 1. Entreprenören ska iaktta största möjliga omsorg vid utförandet av produktbeställningar och vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
 3. I enlighet med artikel 4 i dessa villkor kommer entreprenören att behandla accepterade beställningar så snabbt som möjligt men innan senast 6 dagar om inte en längre period har godkänts av konsumenten. Om en beställning är försenad eller inte kan, eller bara delvis kan utföras, kommer entreprenören att kontakta konsumenten om detta inom 5 dagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad.
 4. Vid uppsägning av avtalet som anges i föregående stycke kommer entreprenören att återbetala konsumenten så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar.
 5. Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, ska entreprenören vidta alla ansträngningar för att tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast vid leveranstillfället meddelas konsumenten att en ersättningsprodukt har skickats. Ångerrätten kan inte uteslutas vid en ersatt produkt. Fraktkostnader för retur av en ersättningsprodukt betalas av företagaren.
 6. Fram till tidpunkten för leverans till konsumenten ligger risken för skada och/eller förlust av produkter på företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 – Betalning

 1. Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten ska betala betalas av konsumenten inom 14 dagar efter det att entreprenören utfärdat fakturan.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får de allmänna villkoren aldrig föreskriva en förskottsbetalning på mer än 100 %. Om en förskottsbetalning har avtalats får konsumenten inte göra gällande någon rättighet avseende utförandet av beställningen i fråga eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål rapportera till entreprenören delgivna eller angivna felaktigheter i betalningsuppgifter.

Artikel 13 – Klagomålsförfarande

 1. Entreprenören har ett väl kommunicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas inom skälig tid efter att konsumenten konstaterat bristerna, fullständigt och tydligt beskrivna för entreprenören.
 3. Eventuella klagomål som lämnas till J.H. Machining kommer att bekräftas mottagna inom 14 dagar efter det att klagomålet skickades in. Om det förväntas att ett klagomål kommer att ta längre tid att behandla, kommer entreprenören att svara med en bekräftelse på mottagandet och en indikation på hur länge konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Artikel 14 – Ytterligare och avvikande bestämmelser

Ytterligare eller avvikande bestämmelser i dessa villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör alltid deklareras skriftligt på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt lagringsmedium.